U okviru projekta sanacije općinske deponije komunalnog otpada „Klepovica“ u općini Neum urađen je Idejni projekt sanacije, Studija izvodljivosti, Glavni projekt sanacije i Studija utjecaja na okoliš.

Općinska deponija komunalnog otpada Klepovica udaljena 7,5 km od općinskog središta je odlagalište otpada otvorenog tipa na kojem se ne primjenjuju mjere zaštite okoliša. Odlagalište je smješteno u prirodnoj udolini, veličine od oko 10.000 m2, i u korištenju je kao odlagalište komunalnog otpada od 1983. godine.  Na odlagalište se uglavnom odlaže komunalni otpad, bez prethodnog razvrstavanja i reciklaže, kao što je slučaj i na većini deponija komunalnog otpada u BiH.

Projektom je urađena procjena količina odloženog otpada, približno 90.000 m3 nezbijenog otpada. Procjena nastanaka novih količina s obzirom na broj stanovnika i broj posjetitelja Neuma. Procijenjeno je da će do 2023. godine (u sljedećih 10 godina) nastati oko 100.000 m3 otpada koji se može odložiti na novu sanitarnu deponiju, pod uvjetom da se uspostavi regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) na koju bi se odvozile izdvojene korisne sirovine. Na deponiju Klepovica bi se samo odlagao preostali miješani komunalni otpad. Ukoliko ne bi došlo do uspostavljanja RCUO na sanitarnu deponiju Klepovica bi se otpad mogao odlagati narednih 6 godina.

Urađena je analiza ocjene pogodnosti lokacije. S obzirom na vapnenačku propusnu podlogu projektom je ocjenjeno da se postojeći geološki slojevi na lokaciji ne mogu smatrati prirodnom geološkom barijerom te se mora izvoditi donji multibarijerni sloj od geosintetika sa ciljem zaštite podzemnih voda. Osnovni koncept sanacije deponije se sastoji od dvije faze: 1) faze sanacije i 2) faze odlaganja otpada. Budući da je potrebno izvesti donji multibarijerni sloj postojeći otpad je potrebno premještati u fazama, sa pripremom kaseta za odlaganje otpada. Tako je ukupni prostor deponije podijeljen na tri kasete (zapremina K1=28.000m3, K2=65.000m3 i K3=60.330m3) zapremine , međusobno odijeljene nasipima. Tek kad se jedna kaseta pripremi zajedno sa sustavom za drenažu procjednih voda i sustavom za otplinjavanje u nju je moguće odložiti otpad. Postojeći otpad će se odložiti u kasetu 1, nakon čega će se ona u potpunosti zatvoriti. A kasete 2 i 3 bi bile pripremljene za buduće sanitarno odlaganja otpada.

Pored sanacije deponije, projektom je predviđena i izgradnja: pristupne ceste, portirnice, kolne vage, upravne zgrade sa parkingom, reciklažnog dvorišta, skladištem recikliranog materijala, uređajem za automatsko pranje točkova, prostorom za pranje mehanizacije pristupnih i servisnih cesta te ostale potrebne komunalne infrastrukture. Ovi prateći objekti su smješteni na ulazno-izlaznoj zoni deponije. Reciklažno dvorište je objekt namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada.

Ekonomsko-financijska analiza izgradnje sanitarne deponije komunalnog otpada Klepovica je pokazala da je varijanta sa kompostanom isplativa 2023. godine, a varijanta bez kompostane isplativa tek 2035. godine.   Ovakav scenarij je moguć samo uz nepovratna namjenska sredstva , financiranje jednog dijela iz nekog infrastrukturnog kredita koji ima kamatu 4,5% godišnje, i uz proračunska sredstva općine.

klepovica_deponija