Konzultantske usluge istraživanja okoliša na projektnom području CHE Vrilo, KfW projekt br. 9169

Investitor: JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar

Godina: 2017.

Crpna hidroelektrana Vrilo razmatrana je za izgradnju još od 60-ih godina prošlog stoljeća. Postrojenje se nalazi na području općine Tomislavgrad u Hercegbosanskoj Županiji i koristi vodne potencijale sliva r. Cetine. Uvrštena je u prostorno plansku dokumentaciju, a Vlada FBiH donijela je odluku o proglašenju javnog interesa (2006.), te odluku o pripremi i izgradnji CHE Vrilo (2010.) kojom je utvrdila obavezu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar da u svojstvu nositelja aktivnosti realizacije izgradnje elektroenergetskog objekta CHE Vrilo nastavi pripremu i izgradnju hidroelektrane na rijeci Šuici u Duvanjskom polju.

CHE Vrilo planirane je instalirane snage od 66MW. Usvojenim rješenjem izgradio bi se gornji bazen korisnog volumena 1,8 mil. m3 u Duvanjskom polju, ulazne građevine dovodnog tunela (Kovači), dovodnog tunela dužine 5.207 m, vodne i zasunske komore, tlačnog cjevovoda dužine 450 m, strojarnice sa izlaznim tunelom i izlaznom građevinom, te donjeg bazena korisnog volumena 1,9 mil. m3 s nasutom branom kod izvora Ričine (Vrilo).

U sklopu kompletne dokumentacije za realizaciju projekta 2013. godine Ecoplan i Elektroprojekt d.d. Zagreb su izradili i Studiju utjecaja na okoliš kako bi se utvrdilo da li će projekt izazivati bilo kakve negativne utjecaje na prirodne, kulturne i druge vrijednosti na promatranom području, kao i na život ljudi, te na temelju toga predvidjeti potrebne mjere za smanjenje negativnih utjecaja i predvidjeti program praćenja stanja okoliša.

Sukladno smjernicama Njemačke razvojne banke KfW naručena su dodatna istraživanja predmetnog područja kroz projekt Consulting Services for Environmental Investigations in the Project area of Pump- Storage Hydro  Power  Plant  Vrilo  (Konzultantske  usluge  za  istraživanje  okoliša  područja  CHE Vrilo) kao dopuna Studiji utjecaja na okoliš. Svrha izrade projekta bila je identifikacija i određivanje mogućih utjecaja planirane CHE Vrilo na komponente okoliša kroz fokusirana sektorska istraživanja. Provedeno je ukupno 11 istraživanja kompletnog okoliša od kojih je svaku studiju zasebno vodio stručnjak iz predmetne oblasti, a zajedničkim radom su definirani mogući utjecaji na okoliš. Projekt je izradio konzorcij Ecoplan i Elektroprojekt (Zagreb) zajedno s vanjskim ekspertima iz pojedinih oblasti. Obrađena su sektorska istraživanja:

 • Istraživanje ponora i faune u ponorskim zonama,
 • Hidrologija ponorske zone Kovači,
 • Istraživanje biljnih i životinjskih vrsta na prostoru zahvata CHE Vrilo,
 • Istraživanja migracija i zaštite riba na području izvora Ričine i ponora Kovači,
 • Obilježja kopnenih vodenih ekosustava,
 • Ekološki prihvatljiv protok (EPP) nizvodno od brane u gornjem bazenu,
 • Utjecaj CHE Vrilo na poljoprivredu,
 • Kulturna obilježja i zaštita prostora zahvata,
 • Šumski ekosustavi i šumarstvo promatranog područja,
 • Divljač i lovstvo na promatranom području,
 • Okolišna procjena  potencijalnih  utjecaja  na  Močvarno  i  Ramsarsko  područje Livanjsko polje.

Kroz Kombinirani izvještaj kao završni izvještaj sektorskih istraživanja sažeto su prikazani rezultati jednogodišnjih terenskih istraživanja postojećeg stanja šireg predmetnog područja, te se detaljno razrađeni mogući utjecaja projekta na okoliš i mjere ublažavanja eventualnih negativnih utjecaja. Kao posebno poglavlje razrađena je okolišna procjena potencijalnih utjecaja na Močvarno i Ramsarsko područje Livanjsko polje.

CHE Vrilo
CHE Vrilo
CHE Vrilo2